Czym się zajmujemy

Statut Zarządu Oczyszczania Miasta

Załącznik do Uchwały Nr LXIV/2010/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 r.

tekst ujednolicony

§ 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Zarząd Oczyszczania Miasta, zwany dalej „Zarządem”, jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, działającą na podstawie:
  1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
  2. uchwały Nr L/295/93 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Oczyszczania Miasta,
  3. niniejszego statutu,
  4. innych przepisów prawa.
 2. Siedzibą oraz obszarem działania Zarządu jest Warszawa.

§ 2

[Przedmiot działania]

Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie i nadzorowanie, prowadzenie w ramach planu finansowego prac związanych z:

 1. oczyszczaniem miasta stołecznego Warszawy, w tym:
  1. mechanicznym zimowym oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, jeżeli kursuje po nich komunikacja zbiorowa,
  2. mechanicznym letnim oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
  3. ręcznym oczyszczaniem placów, chodników, schodów, zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na głównych ciągach ruchu pieszego na tych drogach,
  4. prowadzeniem interwencyjnego pogotowia oczyszczania,
  5. opróżnianiem koszy ulicznych,
 2. urządzaniem, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej oraz utrzymaniem czystości zieleni miejskiej, w tym:
  1. sadzeniem, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew i krzewów oraz pielęgnacją zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz pełnienie funkcji zarządcy drogi w tym zakresie,
  2. urządzaniem i pielęgnacją zieleni, konserwacją zbiorników wodnych, utrzymaniem instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymaniem czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie, Park Cytadela,
 3. –  skreślony,
 4. –  skreślony,
 5. wykonywaniem innych zadań związanych z utrzymaniem zieleni i oczyszczaniem m.st. Warszawy,
 6. administrowaniem częścią nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6 związanej ze stacją zlewną oraz eksploatacją stacji zlewnej,
 7. zarządzaniem mieniem powierzonym i zakupionym w celu realizacji zadań.

§ 3

[Organizacja i funkcjonowanie zarządu]

 1.  Pracą Zarządu kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców.
 2. Prezydent m.st. Warszawy nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz udziela mu niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień.
 3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością,
  2. reprezentowanie Zarządu wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
  3. składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym,
  4. organizowanie i kierowanie działalnością jednostki związaną z obronnością kraju w zakresie odpowiadającym wykonywanym zadaniom.
 4. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 5. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje Dyrektor.

§ 4

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Zarządu.

§ 5

[Działalność Zarządu]

Zarząd:

 1. prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego,
 2. prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. posiada rachunek bankowy.

§ 6

[Nadzór nad Zarządem]

Nadzór nad działalnością statutową Zarządu sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swoich kompetencji.

§ 7

[Postanowienia końcowe]

 1. Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.
 2. Zmian w statucie Zarządu dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
 tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
 tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
 fax: (22) 628 26 74

CAŁODOBOWO: